Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontakt til vandværket

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk
 
Vigtigt - Vandtryk:

Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 23 mVs (2,3 bar) i terræn-
niveau.
Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhygge-
lige ved måling af det dimensionsgivende vand-
tryk ved skel, inden vandinstallationen dimensi-
oneres efter gældende norm og SBI-anvisning-
er.

Minimer
Driftsstatus Minimer

År 2017

Igangværende aktiviteter:

Ny kommunal udstykning Skovhaven ved Lilholtvej - 49 nye tilslutninger heraf 24 private.
Omlægning af forsyningsledning i forbindelse med etablering af Skovhaven.
Udskiftning af stophaner til forbrugerne i Amaliegade 26D-42
Aktivering af hovedventiler.
Ny privat udstykning med 45 nye boliger ved Borggårdsvej.

Kommende aktiviteter:

Nødforsyningsledning til Skærup Vandværk.
Udskiftning af stophaner til forbrugerne i Vestergade.
Udskiftning af hovedventiler i midtbyen - er udskudt til år 2018.
Udskiftning af stophaner til forbrugerne i Dr. Friesvej 1-17. Udskudt til år 2018.

Forside Minimer


Velkommen til Børkop Vandværks hjemmeside.

Børkop Vandværk blev stiftet den 21.05.1905 og forsyner i dag ca. 2.500 husstande med godt og rent
drikkevand
, som indvindes fra vandværkets 5 produktionsboringer.

Boringerne ligger i vandværkets to kildepladser i Børkop Skov og ved Tudsmosen. Vandet hentes op
fra 70 - 110 meter dybe boringer godt beskyttet af tykke lerlag.

I år 2016 blev der udpumpet ca. 232.000 m3 vand gennem vandværkets 98 km lange ledningsnet.

På hjemmesiden kan du blandt andet finde:
 • Oplysninger om personalet, bestyrelsen, de sidste fire års årsrapporter samt indeværende års budget.
 • Vandværkets vedtægter, regulativ, takstblad samt driftsbidrag.
 • Beredskabsplan for vandværket.
 • Oplysninger om vandets hårdhed, vandanalyser m.m.
 • Finde din stophane.
 • Blanket til flyttemeddelelse, tilmelding til PBS m.m.
 • Normalblanket til "Ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til at udføre vandin-stallation". 
Derudover findes der bl.a. en række spareråd, oplysning om vandmålere m.m.


Sidste nyt:

 • Børkop Vandværk har fået analyseret vandværkets 5 produktionsboringer for Chloridazon og 2 nedbryd-ningsprodukter af stoffet, og alle prøver er negative. I forbindelse med fund af førnævnte pesticider flere steder i landet valgte vandværket at få analyseret samtlige produktionsboringer for at garantere levering af rent drikkevand til vandværkets forbrugere. Det skal lige nævnes, at disse pesticider efter den megen mediedebat nu er kommet på listen over de mange pesticider, som der lovmæssigt skal analyseres for. Her kan du se analyseresultaterne

 • Vores Hjem A/S udfører en ny udstykning Borggårdsvej 11-101 med 45 udlejningsejendomme klar til indflytning medio 2018.

 • Vejle Kommune og Eurodan Huse udfører en ny udstykning Skovhaven i området mellem Lilholdtvej og Søndergade med indkørsel fra Børkop Skovvej. Udstykningen indeholder 49 grunde nær byens centrum. Grundene forventes udbudt til salg sidst på året.

 • Der er indgået aftale med Skærup Vandværk om udførelse af en fælles nødforsyningsledning mellem vandværkerne således, at forbrugerne i Skærup kan forsynes med godt og rigeligt drikkevand, hvis behovet måtte opstå. Ledningsarbejdet forventes opstartet ultimo 2017.

 • Børkop Vandværk havde d. 15.05.17 besøg af energiminister Lars Christian Lilleholdt. Ministeren havde ønsket at se et forbrugerejet vandværk, og valget faldt på Børkop Vandværk.
  Direktøren og landsformanden fra Danske Vandværker samt energiministeren mødtes med formanden, næstformanden samt driftslederen fra Børkop Vandværk for rundvisning på vandværket samt en lille drøftelse af vilkårene for drift af de private vandværker i Danmark.

 • Nødforsyningsledning fra Børkop Vandværk til Andkær Vandværk er nu sat i drift således, at Børkop Vandværk kan forsyne forbrugerne i Andkær Vandværks forsyningsområde i en evt. nødsituation.

 • Vejle Kommune har fundet ekstra penge til asfaltering af veje i bl.a. Børkop by.
  Dette betyder, at vandværket har valgt at fremrykke udskiftninger af stophaner i veje, som skal asfalteres i 2017.
  Følgende veje skal have udskiftet stophaner: Damsbo, Lien, Sct. Jørgens Parken, Roarsvej, Baldersvej, Falkevej, Høgevej, Mejsevej, Solsortevej og Vibevej.
  Arbejdet opstartes i uge 5 og udføres i ovennævnte rækkefølge.

 • Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
  Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

 • Taksterne på den faste afgift samt m3-prisen stiger fra 01.01.2017, se under faneblad Information -> "Takster og driftsbidrag"

 • Børkop Vandværk er underlagt Vandsektorlov 2, som omfatter vandværker der sælger mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 vand om året. Dette medfører, at vandværket har modtaget en "Økonomisk ramme for år 2017-2020" som er den indtægtsramme, vandværket maksimalt må have. Hvad dette medfører kan du læse om i Økonomisk ramme og i bilag A.

 • Børkop Vandværk er med i udvikling af ny Kamstrup Multical 21 vandsmåler, som kan lytte ud i jordledningen, læs mere her
     
Copyright Rambøll Danmark A/S