Sidste nyt

16-09-2018: I forbindelse med pesticidfund i boringer til Gårslev og Mørkholt vandværker er der i samarbejde med Vejle Kommune truffet beslutning om et tættere samarbejde mellem Brejning, Børkop, Gårslev og Mørkholt vandværker. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder hen mod en egentlig sammenlæggelse af vandværkerne. Mere om dette senere.

01-07-2018: Børkop Vandværk har indført nyt kontrolsystem for vandmålere i drift, se under "Priser/Vandspild>Kontrol af vandmålere".

23-04-2018: Børkop Vandværk har efter forhandling med Vejle Kommune indført nyt kontrolprogram for vandanalyser. Samtidig er der indgået aftale med Eurofins om prøvetagning, se under Vandkvalitet > Kontrolprogram 2018-2022. 

06-03-2018: HUSK - vandværkets generalforsamling afholdes på Børkop Vandværk onsdag d. 21.03.2018 kl. 19.30. Af hensyn til et lettere traktement er tilmelding nødvendig. Brug venligst tlf. 75 866 588.

22-12-2017: Vandværket har fået foretaget vandanalyser for Legionella og den sidste nye pesticid 1,2,4-triazol. Begge prøver var negative. 

14-12-2017: Se pressemeddelelse vedr. måleraflæsning her

VIGTIGT! Her kan du finde forklaring på brev fra Vejle Spildevand angående måleraflæsning:
Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

Børkop Vandværk har fået analyseret vandværkets 5 produktionsboringer for Chloridazon og 2 nedbryd-ningsprodukter af stoffet, og alle prøver er negative. I forbindelse med fund af førnævnte pesticider flere steder i landet valgte vandværket at få analyseret samtlige produktionsboringer for at garantere levering af rent drikkevand til vandværkets forbrugere. Det skal lige nævnes, at disse pesticider efter den megen mediedebat nu er kommet på listen over de mange pesticider, som der lovmæssigt skal analyseres for. Her kan du se analyseresultaterne

Vores Hjem A/S udfører en ny udstykning Borggårdsvej 11-101 med 45 udlejningsejendomme klar til indflytning medio 2018.

Vejle Kommune og Eurodan Huse udfører en ny udstykning Skovhaven i området mellem Lilholdtvej og Søndergade med indkørsel fra Børkop Skovvej. Udstykningen indeholder 49 grunde nær byens centrum. Grundene forventes udbudt til salg sidst på året.

Der er indgået aftale med Skærup Vandværk om udførelse af en fælles nødforsyningsledning mellem vandværkerne således, at forbrugerne i Skærup kan forsynes med godt og rigeligt drikkevand, hvis behovet måtte opstå. Ledningsarbejdet forventes opstartet ultimo 2017.

Børkop Vandværk havde d. 15.05.17 besøg af energiminister Lars Christian Lilleholdt. Ministeren havde ønsket at se et forbrugerejet vandværk, og valget faldt på Børkop Vandværk.
Direktøren og landsformanden fra Danske Vandværker samt energiministeren mødtes med formanden, næstformanden samt driftslederen fra Børkop Vandværk for rundvisning på vandværket samt en lille drøftelse af vilkårene for drift af de private vandværker i Danmark.

Nødforsyningsledning fra Børkop Vandværk til Andkær Vandværk er nu sat i drift således, at Børkop Vandværk kan forsyne forbrugerne i Andkær Vandværks forsyningsområde i en evt. nødsituation.

Vejle Kommune har fundet ekstra penge til asfaltering af veje i bl.a. Børkop by.
Dette betyder, at vandværket har valgt at fremrykke udskiftninger af stophaner i veje, som skal asfalteres i 2017.
Følgende veje skal have udskiftet stophaner: Damsbo, Lien, Sct. Jørgens Parken, Roarsvej, Baldersvej, Falkevej, Høgevej, Mejsevej, Solsortevej og Vibevej.
Arbejdet opstartes i uge 5 og udføres i ovennævnte rækkefølge.

Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

Taksterne på den faste afgift samt m3-prisen stiger fra 01.01.2017, se under faneblad Priser/vandspild -> "Takster og driftsbidrag"

Børkop Vandværk er underlagt Vandsektorlov 2, som omfatter vandværker der sælger mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 vand om året. Dette medfører, at vandværket har modtaget en "Økonomisk ramme for år 2017-2020" som er den indtægtsramme, vandværket maksimalt må have. Hvad dette medfører kan du læse om i Økonomisk ramme og i bilag A.